Гільдія антикварів України

RSS UA RU

Пiдроздiли

Кодекс

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ АНТИКВАРІВ УКРАЇНИ

Терміни:

ГАУ – Громадська організація «Гільдія антикварів України».

Антиквар (Арт-дилер) - фахівець, який здійснює діяльність з купівлі-продажу, колекціонування та здійснення інших угод з предметами антикваріату або сучасного мистецтва (культурними цінностями), а також з надання супутніх послуг (оцінка, прийняття на комісію, зберігання, експертиза, консультування). Антиквар може здійснювати свою діяльність як приватний підприємець, підприємство або приватна особа. Термін Антиквар (Арт-дилер) поширюється на членів-засновників та членів-учасників ГАУ.

Член (член-засновник, член-учасник) ГАУ – особа, яка є засновником або членом ГАУ. Членство в ГАУ передбачає автоматичне приєднання до цього Кодексу та дотримання його положень.

Клієнт – фізична або юридична особа, державна установа, що здійснює або має намір здійснити з антикваром угоду відносно культурної цінності, а також користується іншими послугами антиквара.

Культурні цінності (предмет антикваріату) – об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають історичне, художнє, етнографічне, наукове або інше культурне значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні.

Угода - укладання договору комісії, купівлі-продажу, зберігання, оцінки або вчинення інших дій, спрямованих на встановлення, зміну або припинення прав та обов'язків відносно культурної цінності.

Розділ І. Загальні положення 

Стаття 1. Усвідомлюючи значимість антикварної діяльності для формування суспільної усвідомлення значення культурно-мистецького надбання і традицій та створення цивілізованого ринку й упорядкування обігу творів мистецтва і предметів колекціонування, виходячи із прагнення поширювати добросовісну і сумлінну конкуренцію, із прагнення закласти основи для подальшого розвитку й функціонування антикварного ринку в Україні, з огляду на те, що співробітництво між антикварами відповідає інтересам клієнтів, громадська організація «Гільдія антикварів України» затвердила цей Кодекс професійної етики антикварів України.

Цей Кодекс приймається ГАУ відповідно до Конституції України, законодавства України, Статуту ГАУ та затверджується Загальними Зборами ГАУ. 

Стаття 2. Метою цього Кодексу є збереження та примноження культурної і мистецької спадщини в державі, сприяння розвитку мистецтва, обміну знаннями та дослідницької діяльності, визначення основних моральних та етичних норм і принципів, якими повинні керуватися антиквари України при виконанні своїх обов’язків та у повсякденному житті, усвідомлюючи, що дії кожного антиквара формують громадську думку про антикварну діяльність в цілому, усвідомлюючи, що антикварна діяльність сприяє культурному розвитку, збереженню чи відображенню важливих аспектів минулої, теперішньої та майбутньої культурної спадщини, яка відіграє важливу роль для розуміння людства. 

Стаття 3. Члени ГАУ усвідомлюють свою важливу просвітницьку функцію, яку вони реалізують, розширюючи сприйняття світу, навчаючи учасників антикварного ринку і громадськість взагалі, знайомлячи з іншими культурами. 

Стаття 4. Антиквари, які підписали цей Кодекс або приєднаються до нього в подальшому, зобов’язуються керуватися його положеннями у взаєминах між собою, з клієнтами та з іншими добросовісними учасниками антикварного ринку. 

Стаття 5. Правила цього Кодексу не підмінюють собою норм чинного законодавства, але покликані сприяти їхній реалізації найбільш ефективним і правомірним чином. 

Стаття 6. Завданнями цього Кодексу є:

 • забезпечення ефективного здійснення антикварами України своєї діяльності на підставі законності, норм моралі та високої культури;
 • зростання громадської довіри та підвищення авторитету діяльності антикварів України;
 • формування позитивної суспільної думки щодо діяльності антикварів України;
 • створення умов для розвитку в антикварів України загальнолюдських морально-етичних цінностей та почуття відданості справі.

 

Розділ ІІ. Принципи діяльності 

Стаття 7. Загальними принципами роботи Членів ГАУ є безумовна коректність, порядність у взаєминах з клієнтами й колегами, об'єктивність і неупередженість, компетентність і професіоналізм, пріоритет інтересів клієнта. 

Стаття 8. Всі відносини між учасниками антикварного ринку будуються на основі рівності, чесного ділового партнерства, поваги й захисту інтересів один одного й усього антикварного співтовариства в цілому, дотримання моральних норм і загальноприйнятих суспільних цінностей.  

Стаття 9. Основними принципи, якими керуються Члени ГАУу своїй діяльності:

1 .Законність.

Члени ГАУ зобов'язуються дотримуватись норм діючого законодавства i керуються у своїй діяльності Статутом ГАУ та цим Кодексом, а також загальноприйнятими морально-етичними нормами. Члени ГАУ здійснюють свою діяльність лише в межах правового поля. У paзi порушення прав звертаються за їx захистом до кваліфікованих юристів.

Члени ГАУ прагнуть, щоб здійснювана ними діяльність була врегульована законодавством. 3 цією метою вони беруть активну участь у законотворчому процесі шляхом лобіювання інтересів ГАУ в органах державної влади на всіх рівнях. 

2. Професіоналізм та компетентність.

Члени ГАУ є досвідченими фахівцями у галузі торгівлі культурними цінностей, знавцями предметів мистецтва, антикваріату та колекціонування, i активно підвищують свій професійний рівень. Більшість Членів ГАУ є визнаними фахівцями по окремим спеціалізаціям, охоче обмінюються своїми знаннями та досвідом, надають консультативну підтримку власникам приватних колекцій.

Члени ГАУ проводять постійний науковий пошук, організовують i беруть участь у науково-практичних конференціях, міжнародних симпозіумах, публікують дослідження, статті.

Члени ГАУ співпрацюють у галузі досліджень i атрибуції з визначними мистецтвознавцями i критиками наукових та навчальних закладів, проявляють глибоку зацікавленість у розвитку вітчизняної мистецтвознавчої науки та її інтеграції у світовий процес вивчення культурно-цивілізаційних процесів.

Члени ГАУ дотримуються високих стандартів комерційної діяльності i знань у сфері (галузі) торгівлі творами мистецтва, антикваріату та колекціонування. 
 

3. Рівність партнерства.

Bci відносини між учасниками антикварного ринку незалежно від приналежності до ГАУ пoвиннi будуватися на основі рівного чесного ділового партнерства, яке в однаковій мipi повинно задовольняти iнтepecи учасників цих відносин. Партнерські відносини будуються на засадах професійної етики, повної конфіденційності, взаємної вигоди та отримання прибутків. 
 
 

4. Авторитетність i взаємоповага.

Членами ГАУ є авторитетні i досвідчені фахівці, які своєю бездоганною практичною діяльністю у сфері антикварного бізнecу викликають повагу, дбають про своє чесне i гідне ім'я, авторитет та репутацію. Hixто не може безпідставно зазіхати на авторитет та псувати діловий імідж партнерів. У своїй діяльності Члени ГАУ виходять з того, що завдання шкоди іміджу i діловій репутації одного із них може вплинути на репутацію уciєї антикварної спільноти.

Члени ГАУ усвідомлюють, що партнерська взаємоповага сприяє використанню нових можливостей ділових стосунків та збільшує їx результативність.

Члени ГАУ зобов'язуються дотримувати норм чинного законодавства й керуватися у своїй діяльності правилами цього Кодексу й загальноприйнятими морально-етичними нормами. 

5. Конфіденційність.

Члени ГАУ погоджуються, що конфіденційність є основою антикварного бізнесу, необхідною і найважливішою передумовою довірчих відносин між антикваром і клієнтом й полягає у нерозповсюдженні інформації про клієнтів, вартість культурних цінностей, стосовно яких відсутня згода клієнта на поширення інформації, за винятком загальнодоступної інформації.

Конфіденційність певної інформації може бути відмінена тільки особою, зацікавленою в її дотриманні, в письмовій або іншій зафіксованій формі.

Член ГАУ не відповідає за порушення цього принципу у випадках, передбачених законом. 

Розділ ІІІ. Організація діяльності членів ГАУ 

Стаття 10. Членам ГАУ доцільно утримуватись від комерційної взаємодії з учасниками антикварного ринку, які грубо порушують закони, етичні норми і принципи (діють за межами правового поля). 

Стаття 11. У своїй діяльності Члени ГАУ виходять із того, що підрив репутації одного з них може вплинути на репутацію всього антикварного співтовариства й антикварного ринку в цілому, у зв'язку із чим інтереси антикварного ринку є пріоритетними відносно інтересів кожної конкретної угоди та інших дій, які вчинюються в зазначеній сфері. 

Стаття 12. Члени ГАУ формують централізовану інформаційну базу «Чорний список» з переліком та описом культурних цінностей кримінального або сумнівного походження (крадені, фальшиві, сумнівні), або у відношенні яких є обґрунтовані сумніви в законності їхнього придбання чи володіння.

В своїй роботі члени ГАУ утримуються від участі в угодах щодо культурних цінностей з «Чорного списку». 

Стаття 13. Члени ГАУ не повинні надавати свої послуги за наявності підстав вважати, що результати таких послуг можуть бути використані для вчинення протиправних дій.  

Стаття 14. Члени ГАУ утримуються від участі в угодах, які понаявним у них даним, можуть привести до здійснення операцій по відмиванню грошей.  

Стаття 15. При здійсненні своєї діяльності Члени ГАУ повинні виходити із того, що клієнт не в повній мірі володіє знаннями щодо культурної цінності, яка його цікавить, що не дає клієнтові можливості визначити його історико-культурну цінність і поточну вартість.

Член ГАУ ні за яких умов і обставин не повинен удаватися до обману чи вводити будь-яким чином клієнта в оману, використовувати в корисливих чи особистих цілях його незнання відносно тих чи інших якостей і властивостей культурних цінностей, а також вчиняти будь-які інші дії, які не відповідають законодавству чи загальноприйнятим моральним нормам.

Стаття 16. При укладанні угод з культурними цінностями Член ГАУ вживає всі необхідні й залежні від нього заходи, що дозволяють упевнитися в їх якостях і властивостях з метою визначення дійсності, історико-культурної значимості й передбачуваної вартості культурних цінностей.

При виникненні сумнівів у клієнта щодо історико-культурної цінності, вартості або інших істотних умов, обставин і фактів щодо культурних цінностей, член ГАУ в повній мірі і об'єктивно викладає свої міркування клієнтові.  

Стаття 17. При вчиненні угод щодо культурних цінностей Член ГАУ приймає всі необхідні й залежні від нього міри для встановлення повноважень клієнта на укладання договору, для встановлення законності його володіння культурною цінністю, а також по можливості перевіряє її походження.

При виникненні обґрунтованих сумнівів щодо повноважень особи вчиняти угоду щодо культурної цінності Члену ГАУ рекомендується утриматися від участі в такій угоді. 

Стаття 18. Член ГАУ не повинен своїми діями ускладнювати укладання угоди для іншого члена ГАУ.

Стаття 19. При інших рівних умовах пріоритет в укладанні угоди має клієнт, що звернувся до продавця раніше.  

Стаття 20. Член ГАУ не повинен рекламувати свої послуги шляхом приниження гідності інших членів ГАУ. Член ГАУ має поважати професійну репутацію і практичну діяльність інших членів ГАУ, що не зобов’язує приховувати факти їх неетичного поводження. 

Стаття 21. У взаєминах з музеями та іншими державними установами, юридичними особами Члени ГАУ виходять із принципів надання, по можливості, усілякого консультативного, інформаційного та іншого сприяння.

Співпрацюючи з музеями, Члени ГАУ повинні пам’ятати, що музеї, як правило, залежать від культурних цінностей з приватних колекцій при складанні тимчасових відкритих виставок. 

Стаття 22. Члени ГАУ надають сприяння технічним і науковим дослідженням, які стосуються галузі їхньої діяльності. 

Стаття 23. Члени ГАУ сприяють створенню і розширенню приватних і відкритих колекцій.

Стаття 24. Члени ГАУ для популяризації своєї діяльності, обміну досвідом і знаннями, обговорення питань і проблем, які їх цікавлять, можуть організовувати виставки, семінари, лекції, конгреси, конференції, організовувати випуск друкованої продукції, співпрацювати з бібліотеками, музеями та ін.

Всі учасники антикварного ринку можуть скористатися перевагами від обміну досвідом, мистецтвом і культурою.  
 

Розділ VІ. Обов’язки Членів ГАУ 

Стаття 25. Член ГАУ зобов'язаний утримуватися від будь-яких дій, що можуть завдати шкоди як особисто його ділової репутації, так і ділової репутації антикварного співтовариства в цілому. При здійсненні своєї діяльності Член ГАУ зобов'язаний:

 • надавати клієнтові за його запитом максимально повну інформацію щодо культурних цінностей, які його зацікавили, його якостей із вказівкою ступеня ймовірності невірогідності даної інформації та джерел її отримання;
 • не надавати свідомо нездійсненних обіцянок і необґрунтованих гарантій;
 • не посилатися на членство в ГАУ, як одну з гарантій дійсності культурної цінності;
 • негайно обмінюватися інформацією з колегами з аспектів взаємного інтересу (у відношенні «історії речей», в тому числі про неналежну якість, проблемних покупців, недостовірні експертні висновки і т. ін.) в тій мірі, в якій це не впливатиме на власні ділові інтереси й репутацію членів ГАУ;
 • у випадку, якщо буде достеменно відомо (або встановлено надалі) про сумнівну оригінальність, недоліки, або інші недоброякісні показники культурної цінності - не продовжувати її декларувати в якості оригінальної;
 • не звертатися до експертів (і не брати до уваги їхні висновки), якщо вони систематично помиляються у визначенні оригінальності культурної цінності і якщо є підстави сумніватися в їхній об'єктивності;
 • при виборі експерта брати до уваги рекомендації ГАУ й узагальнену нею інформацію про їхню діяльність

- не розкривати конфіденційну інформацію, отриману в процесі здійснення своєї діяльності, за винятком випадків передбачених законом, та утримуватися від використання конфіденційної інформації для неетичних чи незаконних цілей як персонально, так і через третіх осіб. 

Розділ VІІІ. Відповідальність Членів ГАУ і вирішення суперечок 

Стаття 26. У своїх взаєминах Члени ГАУ прагнуть уникати протиріч і конфліктів, а у випадку виникнення розбіжностей вирішувати їх у дружній атмосфері, шляхом переговорів і досягнення компромісу й балансу інтересів.  

Стаття 27. Всі розбіжності між членами ГАУ, які не можуть бути вирішені у дружній атмосфері, шляхом переговорів і досягнення компромісу й балансу інтересів, підлягають розгляду Комісією з питань професійної етики ГАУ спільно з Правлінням ГАУ. 

Стаття 28. Оцінку дотримання правил професійної етики Членом ГАУ дає Комісія з питань професійної етики ГАУ.  

Стаття 29. При недотриманні членом ГАУ при здійсненні своєї діяльності правил цього Кодексу або загальноприйнятих морально-етичних норм Комісія з питань професійної етики ГАУ вправі надати гласності інформацію про це, винести йому приватне чи громадське зауваження, а також прийняти інші міри, аж до виключення із членів ГАУ. 

Стаття 30. Якщо конфліктна ситуація виникає між членом ГАУ і третьою стороною, на підставі відповідного висновку Комісії з питань професійної етики ГАУ конфлікт для вирішенням передається до третейського суду.
 

Розділ ІХ. Взаємовідносини з виконавчою та законодавчою владою,

міжнародне співробітництво 

Стаття 31. До принципів діяльності ГАУ відноситься сприяння розвитку й захисту антикварного ринку в Україні, в тому числі шляхом надання пільг і преференцій насамперед учасникам антикварного ринку.  

Стаття 32. З метою захисту антикварного ринку України Члени ГАУ вживають всі заходи по запобіганню незаконної передачі або незаконного вивезенню за кордон культурних цінностей, як безпосередньо приймаючи участь у здійсненні тих чи інших заходів, спрямованих на запобігання незаконних дій, так і будь-яким іншим способом (шляхом надання порад, рекомендацій та ін.).

Стаття 33. Міжнародне співробітництво Членів ГАУ здійснюється у рамках Статуту, чинного законодавства, міжнародних угод відповідно до принципів рівноправності, взаєморозуміння та взаємних інтересів, добросовісного співробітництва та має на меті налагодження співпраці з антикварами інших країн та розширення існуючих зв’язків. 

Розділ Х. Прикінцеві положення.

Стаття 34. Комісія з професійної етики ГАУ обирається Загальними Зборами на 2 (два) роки і діє на підставі окремого положення про неї. 

Стаття 35. Усі зміни і доповнення, що стосуються норм професійної етики членів ГАУ за наявності потреби вносяться в цей Кодекс Правлінням ГАУ і затверджуються на найближчих Зборах.